click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن ويترين از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  گردان های کارگری دوشادوش جنبش سراسری در سومین سالگرد خیزش هشتاد و هشت

  از سوی کمپین به یاران و مبارزان درون مرز، پیام بیست و نهم

  در سومین سالگرد خیزش هشتاد و هشت، ما همراه با دیگر نهادها و سازمان ها و حزب های مردمی و شخصیت های ملی، جنبش های کارگری و دانشجویی و زنان را به شرکت همه سویه در اعتراض ها و راهپیمایی ها فرا می خوانیم. در این میان، جنبش کارگری کشورمان، و خاصه کارگران رزمنده و آگاه وظیفه ی سنگینی بر دوش می کشند، چرا که گذشته های دور و نزدیک نشان داده اند، بدون شرکت موثر کارگران، و بدون اعتصاب های همه گیر در یکان های اقتصادی، و تنها با اتکا به اعتصاب های خیابانی و اعتراض های دانشجویان و زنان، به دشواری می توان از شب های سیاه گذر کرد. شرایط حساس بین المللی، و خطرهایی که کشورمان را تهدید می کنند نیز، بر سنگینی وظایف ما در سازماندهی کارزارهای در پیش می افزاید.

  برای سازماندهی بهتر و کاراتر اعتصاب ها و گردهمایی های کارگری در سومین سالگرد خیزش هشتاد و هشت، دو ابتکار نهادهای کارگری کشورمان را در زیر بازگو می کنیم، و آرزمندیم که مبارزان کارگری، به ابتکارها و راهکارهای تازه تر و موثرتری برای بسیج گسترده تر رنجبران، در جریان عمل دست یابند. ما به نوبه ی خود می کوشیم راهکارهای نوین را در دسترس دیگر رزمندگان جنبش قرار دهیم.

  خواست های سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، اتحاديه کارگران پروژه ای، هيات موسس کارگران نقاش ساختمان و کانون مدافعان حقوق کارگر که می توان بر گرد آنان نیرو بسیجید

  http://www.farakhan-iran.com/html/kargaran_77_tashakolha.html

  فراخوان اتحاديه آزاد کارگران ايران در اعتراض به سطح دستمزدها، اخراج سازيها، عدم پرداخت دستمزدها و اصلاح قانون کار

  http://www.farakhan-iran.com/html/kargaran_81_tumar.html

  این پیام را با بازخوانی بخشی از پیام پیشین به پایان می بریم، چرا که از اهمیت زیادی برخو.ردار است: 

  پس از بیش از یکصد سال مبارزه ی بسیار دشوار و خونبار، گاه آن است که این بار "پایینی ها " خانه ی مشترک و تاریخی، اما تاریک مان را، آفتابی کنند. ما "نود و نه درصدی ها " این بار بر خلاف گذشته ها، نه تنها در مرحله ی سرنگونی "دیوها"، بلکه در برش پس از آن نیز، پرچمدار خستگی ناپذیرمبارزه خواهیم ماند و جنبش را نیرومندانه و دلاورانه و هشیارانه به پیش خواهیم راند . آری، اگر ماه ها پیش از "بهار عربی" و "جنبش اشغال وال استریت" ، خیابان های "رشک برانگیزمان" را به جهانیان هدیه کردیم، این باربا عزمی راسخ تر می رویم تا "کارخانه های رشک برانگیزمان" را به جهانیان ارمغان دهیم. به گفته ی یکی از رهبران جنبش کارگری کنونی ایران؛ باید کاری کنیم کارستان.

  با درودهای گرم به کارگران و پیکارگران درون مرز که :

  علیرغم شرایط بسیار سخت امنیتی - نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پی در پی

  علیرغم جو وحشت و مرگ

  بی گسست حماسه می آفرینند!

  کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

  بیست و دو خرداد 1391

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click