click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن “ويترين” از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  دو گزارش: از برادران قاچاقچي ايران تا افسران آزادي خواه سوريه

  گزارش يکم: از برج مینو و جزیره مجنون تا اسکله های برادران قاچاقچی

  چکیده :از دوکوهه ترا اسکله های خلیج فارس راهی طولنی است درست به اندازه فاصله ای که میان پاسداران مدافع شرف و

  کیان ملت با نیروی سوداگر و سرکوبگر وجود دارد و یا به فاصله مقام جوانان رشید و پاکباخته ای که در بازی دراز و

  شلمچه و طلیه سر بر ایمان خود نهادندترا جایی که برادران قاچاقچی دور از چشم قانون و مردمان به جابجایی کال مشغولند.

  این راه طولنی چگونه به این سرعت طی شد؟ و من امروز مانده ام روز پاسدار را به چه کسی تربریک بگویم؟ صاحبان

  بازوان با شرافتی را که امام بر آن ها بوسه می زد کجا بیابم. آیا واقعاً  باید باور کنیم که نسل حاج همت ها و زین الدین ها و

  باکری ها و بروجردی ها و داوود کریمی ها منقرض شده است؟ آیا باید باور کنیم جای آنان را که سلح  برکف و ال اکبر

  گویان بر خاکریزهای دشمنان متجاوز یورش می بردند کسانی گرفته اند که کله خود بر سر و چماق برکف حیدر حیدر گویان

  ...بر مردم مظلوم هجوم می برند و بر سر زن و مرد بی گناه می کوبند؟

   رهبری شهادت داده است که سکپاه از آغکاز ترکاکنون درخکط و مسکیر امکام حسکین(ع) حرککت

  کرده است،اما احمدی نژاد همزمان از برادران قاچاقچی سخن می گوید که هر کالیی را بخواهی از لوازم آرایککش

  ترا لوازم برقی ترا ماشین آلت صنعتی را به صورت قاچاق وارد می کنند ودرترهران به ترو ترحویل می دهند. مگر جبل علی و دبکی

  و اسکله های قشم و بندرعباس و گناوه برسر راه کربلی شلمچه است؟

  از دوکوهه ترا اسکله های خلیج فارس راهی طولنی است درست به اندازه فاصله ای ککه میکان پاسکداران مکدافع شکرف و کیکان

  ملت با نیروی سوداگر و سرکوبگر وجود دارد و یا به فاصله مقام جوانان رشید و پاکباخته ای کککه در بککازی دراز و شککلمچه و

  طلیه سر بر ایمان خود نهادندترا جایی که برادران قاچاقچی دور از چشم قانون و مردمان بکه جابجکایی ککال مشکغولند. ایکن راه

  طولنی چگونه به این سرعت طی شد؟ و من امروز مانده ام روز پاسدار را به چه کسکی تربریکک بگکویم؟ صکاحبان بکازوان بکا

  شرافتی را که امام بر آن ها بوسه می زد کجا بیابم. آیا واقعاً  باید باور کنیم که نسل حاج همت ها و زین الدین هکا و بکاکری هکا

  و بروجردی ها و داوود کریمی ها منقرض شده است؟ آیا باید باور کنیم جای آنان را ککه سکلح برککف و الک اککبر گویکان بکر

  خاکریزهای دشمنان متجاوز یورش می بردند کسانی گرفته اند که کله خود بر سر و چماق برکف حیدر حیدر گویان بر مککردم

  مظلوم هجوم می برند و بر سر زن و مرد بی گناه می کوبند؟

  چه شد که بازوانی که امام برآن ها بوسه می زد، جای خود را به دسکتانی داد ککه از جبکل علکی و دبکی ترکا ترهکران و هکر جکای

  دیگری که بخواهی کالی قاچاق برایت جابجا می کنند؟

  آن زمان که پاکدلنه با استبداد شاه مبارزه می کردیم پندار ساده ای داشتیم. به ترصور ایده آلیستی ما مشکل رژیکم شکاه ایکن بکود

  که انسان های فاسد و بی ایمانی بودند. فکر می کردیم اگر انسان های با ایمان و با ترقوی جای آنان را بگیرند مشکل کشور حل

  می شود.در دوران دفاع مقدس نیز که در کنار امثال حاج همت می جنگیدیم ترصور ما این بود که ترنها خطری که متوجه کشور

  است دشمنان خارجی و صدام متجاوز اشغالگر است اگر شر این خطر را کم کنیم هیچ خطری نظام و ملت را ترهدید نمکی کنککد.

  اشتباه ما این نبود که در سر سودای استقرار حکومت صالحان داشتیم، اشتباه ما این بود که ترصور می کردیم با روی کار آمدن

  نیروهای مؤمن و صالح کار ترمام است. ما از این حقیقت ترلخ غافل بودیم که ایمان و ترقکوی بکه ترنهکایی ترضکمین کننکده مصکونیت

  حکومت از استبداد و سلمت حکومت گران از فساد نیست. آری عامل ترهدید در درون ما بود و ما از آن غافل بودیم. حکومت

  صالحان آن گونه که ما در ذهن داشتیم نسبتی با استبداد نداشت اما ساده اندیشانه ترصکور مکی کردیکم بکرای حفکظ ایکن ترمکایز بکه

  چیزی جز همان ایمان و ترقوی نیازی نیست. ترجربه سال های پس از جنگ نشان داد که ما در اشتباه بودیم. ترمرکز قدرت خوره

  .ای است که هر چهره پاکی را زشت می سازد. موریانه ای است که پایه های هر نظام صالحی را سست می کند

  وقتی با پیدایش دوم خرداد و آزادی مطبوعات ماجرای قتل های زنجیره ای بکرمل شکد، اولیکن ترردیکدها بکه جکان بعضکی از مکا

  افتاد. داستان ساده ای نبود. از میان سربازان گمنام امام زمان غده ای سرطانی سربرآورده بود. سربازان امام زمان را بککا قتککل

  مخالفان و ترشکیل شرکت های اقتصادی زنجیره ای و سوداگری و …. چه کار؟ اولین ضربه ها به آن باور ساده در این ماجرا

  وارد شد. وقتی در دوره دولت خاترمی و وزارت یونسی بیست میلیارد دلر بودجه برای جبران خسارات مالی و غیر مککالی کککه

  بر اثر خودسکری هکا و خودککامگی عناصکر لجکام گسکیخته در دسکتگاه امنیکتی کشکور بکه افکراد و اشکخاص وارد ککرده بودنکد،

  اختصاص یافت، ترازه فهمیدیم قدرت و زیاده خواهی با ایمان و ترقوی چه ها ککه نمکی کنکد؟ آن جکا بکود ککه فهمیکدیم بکرای حفکظ

  .سلمت حکومت بلکه برای حفظ همان ترقوی و ایمان حاکمان نیز بیش و پیش از هر چیز به نظارت عمومی نیاز است

  زمانی که کروبی به وجود اسکله های در اختیار برخی نیروهای نظامی که خارج از نظارت سازمان گمرک فعالیت مککی کننککد

  اشاره کرد، با خود گفتیم که لبد ربطی به سپاه ندارد. مگر می شود سپاه سوداگری کند؟ امروز که سپاه و قرار گاه خاترم خارج

  ازترشریفات مناقصه و با زد و بند و اعمال نفوذ قراردادهای چند میلیارد دلری با شرکت نفت و وزارترخکانه هکای دیگکر امضکا

  می کند و با استفاده از قدرت خود و با ترهدید رقیب بخش خصوصی را از میدان به در می کنکد و شکرکت مخکابرات را درسکته

  قورت می دهد و در پوشش قانون خصوصی سازی حدود هشتاد در صد حجم صنایع و شرکت های دولتی را ترصاحب می کند

  می فهمیم ترمرکز قدرت با ایمان چه می کند و چگونه یک نهاد پاک باخته انقلبی را به نیروی دنیا زده سودا گر که برای حفکظ

  منافع خود ناگزیر از سرکوب گری است مبدل می سازد.امروز است که می فهمیم فرمکان تروقیکف فلکه ای مطبوعکات مسکتقل و

  آزاد که ظاهراً به بهانه جلوگیری از گسترش سکولریسکم بکه اجکرا در آمکد در واقکع خکود یککی از اصکلی ترریکن عوامکل بسکط

  .سکولریسم آن هم از نوع استبدادیش در سطح قدرت بود

  امروز برخلف گذشته روز پاسدار را به سردار جعفری نمی تروانم تربریک بگویم. زیرا او به جای آن که جلو برادران

  قاچاقچی را بگیرد و دامن سپاه را از این ننگ پاک کند، ترمام ترلش خود را می کند با احمدی نژاد وارد تروافقات پنهان شود ترا

  دفترش اطلعیه بدهد و اعلم کند که صحبت های رئیس جمهور در باره برادران قاچاقچی درست منعکس نشده و ترحریفی

  صورت گرفته است. به سردار جعفری تربریک نمی گویم زیرا او که قرار بود پاسدار آرمان های انقلب باشد، امروز به حاکم

  .مستبدی تربدیل شده است که به جای قانون برای آمدن این و آن به عرصه رقابت انتخاباتری ترعیین ترکلیف می کند

  بنکابراین نکاگزیر بکه سکراغ کهنکه پاسکدارهای آزاده ای مکی روم ککه مظلومکانه یکا از سکپاه ترصکفیه شکده انکد و در گوشکه عزلکت

  معصومانه فروپاشی ترمام آن چه را که برای ساخته شدنش جانبکازی هکا کردنکد نظکاره مکی کننکد و یکا در سکپاه ترحکت فرمانکدهی

  کسانی که یک روز هم در جبهه نبودند و آدرس دو کوهه را هم نمی دانند در گوشه ای به فعالیتی حاشکیه ای نشسکته انکد و هکر

  روز برای ادای تروضیحات به حفاظت سپاه فراخوانده می شوند. به سراغ پاسداران پاک نهادی بروم که در بدنه سپاه به فعالیت

  .مشغولند و به انتظار روزی که خیلی دور نیست دندان بر هم میفشارند. باید آن ها را بیابم و روز پاسدار را تربریک بگویم_

  برگرفته از از کلمه

  گزارش دوم: افسران آزاد سوریه به اپوزیسیون می پیوندند

   نظاميان ارتش سوريه که در جريان درگيری های ارتش با با شرکت کنندگان در تظاهرات ضد دولتی به اپوزيسيون پيوسته اند، جنبش افسران آزاد سوريه را تشکيل داده اند. يادآور می شود سوريه اخيرا شاهد موج گسترده ای از ناآرامی هاست و تظاهرکنندگان خواستار استعفای "بشار اسد" رييس جمهور سوريه هستند. تظاهرات مردم تحت شعارهای ضرورت اجرای اصلاحات سياسی  اجتماعی ، مبارزه با فساد مالی و تامين آزادی های اساسی برگزار می شود

  برگرفته از ریانوستی

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click