click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن “ويترين” از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  چرا زندانيان سياسي و آزاديخواهان سرکوب مي شوند: بيانيه گفتمان هاي مطالبه محور در خيزش هشتاد و هشت

  خواست های آنان چیست که به سرکوب و کشتار آن ها از سوی دزدان ولایی و دزدان دریایی می انجامد

  به رسمیت شناختن فعالیت همه احزاب، انجمنها، اتحادیه ها، شوراها و حق تشکل برای دانشجویان، معلمان، کارگران، قومیتها، اقلیتها، نویسندگان، پرستاران، هنرمندان، دگراندیشان، روزنامهنگاران، بازنشستگان، کسبه، وکلا، زنان خانه دار، متخصصان، کارفرمایان، بیکاران

  سعی در جهت انتقال مالکیت سازمانهای اقتصادی وابسته به نهادها، بنیادهای بزرگ اقتصادیِ غیردولتیِ وابسته به حکومت، و شرکتهایی که به طریق رانتی به برخی مسوولان واگذار شده (شرکتهای شبه دولتی – خصوصی) به بخش عمومی و مردم، با نظارت مردمی

  محور قرار گرفتن تولید داخلی و ایجاد اشتغال، جلوگیری از واردات بیرویّه و برخورد کارشناسی با واردات و صادرات

  استقلال مدیریت صندوق ذخیره ارزی کشور از دولت و سپردن آن به مجلس

  جلوگیری از تخصیص هر نوع اعتبار خارج از بودجه رسمی و شفاف کشور و حذف ردیفهای گوناگون بودجهای نهادهای مختلف تبلیغی، اعانهای و روحانیت که باید مستقل از دولت باشند

  ما امضاء کنندگان این بیانیه و کسانی که پس از این نام خود را ارسال میکنند، اعلام میداریم

  به رغم آنکه

  وضعیت زندگی روزمره مردم را، بهخاطر فشارهای اقتصادی ناشی از رکودِ تورمی، بسیار دشوار و بحران آفرین میبینیم و همچنین محدودتر شدن آزادی و حقوقبشر در کشور، به ویژه در سالیان اخیر و با فشارهای فراوانی که به فعالان سیاسی، زنان، دانشجویان، روزنامه نگاران، فعالان مدنی، کارگران، اقوام، پیروان ادیان و اعتقادات و مذاهب مختلف، ... وارد شده را زنگ خطر دانسته و منافع ملی کشور را نیز بهخاطر عملکرد روابط خارجی ماجراجویانه و غیر شفاف و پرهزینهی دولت، در خطر ارزیابی میکنیم

  در حال حاضر چشمانداز روشنی برای حل معضلات فوق به دلیل بسته عمل کردن و انتقاد ناپذیری قدرت مستقر مشهود نیست و شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مشاهده نمیشود و درنتیجه احتمال دستیابی بهخواستههای مورد انتظار، از راه شرکت در انتخابات بسیار ضعیف است. همچنین بهعلت احتمال دخالت نیروهای غیرمسوولی که نباید در حوزه سیاست دخالت کنند، نگرانی جدی درباره رابطه با نحوه برگزاری انتخابات ریاستجمهوری وجود دارد

  اما با توجه به اینکه

  کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر زندگی روزمره مردم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و نباید تحقق مطالبات و خواستههای اقشار گوناگون جامعه و حل معضلات زندگی جاری آنها را به اصلاحات بنیادی و تحقق کامل مرحله گذار به دموکراسی موکول کرد؛

  تجربه مشارکت بیقید و شرط و غیر برنامهای در انتخابات و نیز تحریم مطلق و از ابتدای فرایند فضای انتخاباتی، هیچکدام نتوانسته است به رشد جنبشهای اجتماعی و یا حل معضلات کشور و مردم منجر شود، همچنین بدین سبب که جزء به جزء مطالبات و خواستههایی که مشارکت کنندگان در انتخابات به دنبال تحقق آن و یا اشخاص گریزان از مشارکت در انتخابات از تحقق آن مایوس بوده اند، مشخص نبوده و اعلام نمیشده است و رأی دهندگان، شاهد تعهد نامزدها دربارهی برنامهها و خواستههای مشخص نبودهاند، و کسانی که رأی نمیداده اند نیز بجز بیان سخنان آرمانی و کلی، رابطهی آگاهیبخش دیگری با اقشار مختلف مردم برقرار نمیکردهاند، بهویژه که اینک برخی جنبشهای خاص (صنفی – سندیکایی، زنان، اقوام، معلمان، دانشجویان، دگراندیشان، ...) با مطالبات مشخصی در جامعه حضور و فعالیت دارند؛

  در نتیجه ما

  برخورد کنشگرانهی مطالبه محور، با فرایند و فضای انتخاباتی خواهیم داشت تا به تدریج "گفتمان مطالبه محور" را ( بهجای مشارکت بیقید و شرط و نیز تحریم از ابتدای فرایند انتخابات) مطرح کنیم. بنابراین در سطرهای در پیآمده، مطالبات عینیتر و ملموسترِ عمومی (فصل یکم) و اولویّتهای مرحلهای اقشار جامعه (فصل دوم) مشخص شده و آنها را در چارچوب خواستههای حداقلی نشان دادهایم؛

  از هماکنون تصمیم مشترکی برای مراحل بعدی انتخابات اتخاذ نکردهایم اما در این مرحله، خواستههای مشترکمان را در سه "زمینه"ی عمده و پنج "لایه"ی اصلی به شرح زیر اعلام میکنیم:

  فصل یکم

  - رفاه و عدالت

  ۱?- سعی در جهت انتقال مالکیت سازمانهای اقتصادی وابسته به نهادها، بنیادهای بزرگ اقتصادیِ غیردولتیِ وابسته به حکومت، و شرکتهایی که به طریق رانتی به برخی مسوولان واگذار شده (شرکتهای شبه دولتی – خصوصی) به بخش عمومی و مردم، با نظارت مردمی.

  ۲?- محور قرار گرفتن تولید داخلی و ایجاد اشتغال، جلوگیری از واردات بیرویّه و برخورد کارشناسی با واردات و صادرات.

  ٣3- استقلال مدیریت صندوق ذخیره ارزی کشور از دولت و سپردن آن به مجلس.

  ۴?- جلوگیری از تخصیص بیحساب درآمدهای ملی نفت و گاز به هزینههای جاری و صرف آنها در امور زیربنایی مانند آموزش و پرورش، بهداشت، راهسازی، ...

  ۵?- حمایت از کشاورزان و دامداران با اعطای وام و ایجاد تسهیلاتی همچون خرید تضمینی محصولات، بیمه تولیدات کشاورزان، رساندن محصولات به مصرف کننده به منظور حذف واسطههای متعدد، ایجاد سیلو و تأمین کود و بذر.

  ۶?- اصلاح نظام مدیریت اقتصادی از طریق استقلال بانک مرکزی، بازسازی سازمان مدیریت و برنامهریزی و نظارت مستمر بر کلیه شرکتهای دولتی، شبه دولتی و بنیادها.

  ۷?- تخصیص بخشی از منابع بانکی و دولتی جهت تأمین مسکن برای اقشار کم در آمد.

  ٨8- اصلاح قانون قراردادهای موقت کار در جهت تأمین منافع کارگران، تضمین امنیت شغلی برای همه مزد و حقوق بگیران، تأمین معاش متناسب با نرخ تورم، گسترش خدمات تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری.

  ۹?- پرهیز از ارایه آمار غیر واقعی و غیر کارشناسی، پاسخگو بودن مسوولان به افکار عمومی و مطبوعاتِ مستقل و رسانهای کردن عملکرد مدیران متخلف.

  ۱?۰?- جلوگیری از تخصیص هر نوع اعتبار خارج از بودجه رسمی و شفاف کشور و حذف ردیفهای گوناگون بودجهای نهادهای مختلف تبلیغی، اعانهای و روحانیت که باید مستقل از دولت باشند.

  ۱?۱?- حذف هرنوع رانت و نیز هزینههای تشریفاتی و تبلیغاتی دولتی، و اعمال مدیریت علمی و سالم با استفاده از دیدگاههای مختلف کارشناسی جهت جلوگیری از اتلاف سرمایههای ملی.

   

  - آزادی و حقوقبشر

  ۱?- به رسمیت شناختن جلسات و تجمعات مسالمتآمیز و فعالیت همه احزاب، انجمنها، اتحادیهها، شوراها و نهادهای مدنی در حوزههای گوناگون اجتماعی و نیز حق تشکل برای دانشجویان، معلمان، کارگران، قومیتها، اقلیتها، نویسندگان، پرستاران، هنرمندان، دگراندیشان، روزنامهنگاران، بازنشستگان، کسبه، وکلا، زنانخانهدار، متخصصان، کارفرمایان، بیکاران، ...

  ۲?- مشارکت مشورتی نمایندگان تشکلها در تدوین و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به آن قشر و تلاش برای لغو احکام ناعادلانه قضایی صادر شده برای فعالان این تشکلها.

  ٣3- تلاش برای حذف موانع موجود بر سر راه آزادی انتخابات.

  ۴?- جلوگیری از گزینشهای عقیدتی، سیاسی و غیر تخصصی در امور استخدامی، آموزشی، ...

  ۵?- ایجاد حوزه معاونت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی، به ویژه نظارت بر اجرای حقوقبشر و جلوگیری از هر گونه دخالت در حوزه خصوصی و سبک زندگی افراد.

  ۶?- برقراری دیدارهای ادواری رئیس جمهور با تشکلهای مستقل سیاسی، فرهنگی، مدنی، صنفی، ...

  ۷?- تضمین آزادی بیان از طریق رسانههای نوشتاری، دیداری، مجازی، .... و جلوگیری از هرگونه منع فعالیت آنها پیش از صدور رأی دادگاه صالحه.

  ٨8- تلاش برای لغو قانونی مجازات سنگسار و ممنوعیت اعدام افرادی که در سن زیر ۱?٨8 سال مرتکب بزه شدهاند.

   

   

  - روابط بینالملل

  ۱?- عدم مداخله در امور داخلی کشورها و دفاع از روند صلح عادلانه و تنشزدایی در منطقه بهویژه در زمینه حل مسأله فلسطین.

  ۲?- تأکید بر حق برخورداری صلحآمیز از انرژی هستهای و غنیسازی اورانیوم و حل و فصل مسایل هستهای از طریق اعتماد سازی بینالمللی، تأمین حقنظارت ملی، و تلاش برای از بین بردن زمینههای تحریمهای اقتصادی علیه مردم ایران.

  ٣3- برقراری رابطه شفاف و علنی بر اساس منافع ملی با همه کشورهای جهان از جمله آمریکا.

   

  * * * * *

  فصل دوم

  - زنان

  ۱?- تلاش در جهت برابری زنان و مردان از طریق رفع تبعیضات حقوقی از جمله در مورد طلاق، دیه، تعدد زوجات، حضانت، ....

  ۲?- تلاش در جهت شرکت فعال زنان در تمام سطوح اجرایی از جمله وزارت و ریاست جمهوری و نیز تأسیس وزارت امور زنان.

  ٣3- رفع محدودیتهای اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، ...

  ۴?- الحاق به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان.

  ۵?- پرداخت مزد مساوی در برابر کار مساوی برای زنان شاغل.

   

  - اقوام و دگراندیشان

  ۱?- رفع تبعیضات آموزشی و استخدامی و مشارکت پیروان اعتقادات و اقوام در همهی سطوح مدیریتی کشور بهویژه در مناطق خود.

  ۲?- تخصیص عادلانه بودجه مناطق و استانها بر مبنای نیازهای توسعهای.

  ٣3- تأمین آزادی کامل فرهنگ و آیینهای فکری، قومی، دینی و مذهبیِ همهی شهروندان (از جمله دراویش) و رفع تضییقات زبانی و هرگونه تبعیض در مورد اقوام و پیروان همهی آرمانها و ادیان و مذاهب بهویژه اهل تسنن.

   

  - کارگران

  ۱?- تأمین آزادی فعالیت سندیکاها بدون دخالت دولت، منطبق با مقاوله نامههای بنیادین سازمان جهانی کار (اصلاح فصل ششم قانون کار).

  ۲?- کمک به تشکیل و گسترش انواع تعاونیهای کارگری از طریق اعطای زمین و تسهیلات.

  ٣3- به رسمیت شناختن حق برگزاری اعتصابات.

   

  - معلمان

  ۱?- به رسمیت شناختن شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان کشور و مشارکت رسمی نمایندگان آنها در نهادهای تصمیمگیرندهی مرتبط.

  ۲?- انتخاب وزیر آموزش و پرورش و معاونین او (با داشتن حداقل ۱?۰? سال سابقه تدریس) و مدیران کلیدی در تعامل با شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان.

  ٣3- انتخابات مدیران مدارس در تعامل آموزش و پرورش با شورای فراگیر مدرسه.

  ۴?- ایجاد انجمنهای مستقل دانشآموزی و حذف فشارهای فکری به دانش آموزان.

   

  - دانشجویان

  ۱?- آزادی فعالیت تشکلهای گوناگون دانشجویی و نشریات آنها.

  ۲?- استقلال دانشگاهها و انتخاب روسای آن توسط تشکلهای اساتید، کارمندان و دانشجویان.

  ٣3- به رسمیت شناختن حق تحصیل برای کلیه دانشجویان و رفع هر نوع محرومیت تحصیلی بهخاطر مسایل سیاسی و عقیدتی.

  ۴?- لغو بومی گزینی و تبعیضهای جنسیتی، عقیدتی، سهمیهای، ... در انتخاب دانشجو.

   

   

  اسفند  1387

   

  محمد آشور (شاعر) – حمید آصفی (بخش خصوصی) - سهیل آصفی (روزنامهنگار) – ساسان آقایی (روزنامهنگار) - سامر آقایی (فعال مدنی در یاسوج) – فرزانه آقاییپور (نویسنده) - سیدرضا آلمحمد (فعال دانشجویی در شیراز) – پیام ابوطالبی (فعال مدنی) - علی اجاقی (فعال دانشجویی در اصفهان) – منوچهر احتشامی (فعال اجتماعی) – هادی احتظاظی (فعال مدنی در همدان) – جابر احمد (مترجم و روزنامهنگار عرب اهوازی) – طاهر احمدزاده (فعال سیاسی از دوران نهضت ملی تاکنون) – هما احمدزاده (مترجم) - بابک احمدی (نویسنده) – حسن احمدی (استاد دانشگاه) – محسن احمدی (وکیل دادگستری) – امین احمدیان (کارمند و دبیر کمیته سیاسی ادوار) - نوشین احمدیخراسانی (فعال زنان) - مصطفی اخلاقی (پزشک) - منصور اسالو (فعال سندیکایی) – محسن اسداللهی (فعال مدنی) - میلاد اسدی (دانشجوی صنعتی خواجهنصیر و عضو شورای مرکزی تحکیم) – حسن اسدیزیدآبادی (روزنامهنگار و دبیر کمیته حقوقبشر ادوار) - دلیر اسکندری (فعال دانشجویی در سنندج) – سید باقر اسکویی (فعال دانشجویی) - رشید اسماعیلی (کارمند و عضو شورای سیاستگذاری ادوار) – ناصر اشجاری (فعال مدنی) - حسن افتخار اردبیلی (پزشک) – مهدی افشارنیک (روزنامهنگار) - اعظم اکبرزاده (کارشناس بانک و فعال حقوق زنان) – زهرا اکبرزاده (فعال مدنی و حقوق زنان) - حسین اکبری (کارگر بازنشسته و فعال سندیکایی) – سیفاله اکبری (فعال قومی در آذربایجان) - عبدالمجید الهامی (هموطن عرب و فعال سیاسی) – پروین امامی (روزنامهنگار) - ستار امینی (فعال کارگری) – سیامک امینی (فعال مدنی) – محمد امینی (فعال مدنی) - مهدی امینیزاده (کارشناس صنعت و دبیر کمیته تشکیلات ادوار) – شهلا انتصاری (فعال زنان) – الناز انصاری (فعال زنان) - عبدالرحمان ایراننژاد (عضو هیأتمدیره کانون صنفی معلمان) – کمالالدین بازرگانی (مدرس دانشگاه) – مختار باطولی (فعال اجتماعی در گچساران) – ایرج باقرزاده (فعال مدنی در یاسوج) – ایران باقری (شاعر) - خسرو باقری (مترجم) - داوود هرمیداس باوند (استاد دانشگاه)- پروین بختیارنژاد (روزنامهنگار و فعال زنان) – خلیل براتی (پزشک) – ایمان براتیان (دانشجوی سابق شهرکرد) - رحمتالله برهانی (پزشک) - محمد بستهنگار (نویسنده و فعال سیاسی) – ژیلا بشیری (فعال زنان) - منوچهر بصیر (نویسنده و مترجم) – سیمین بهبهانی (شاعر) - ناصر بهبهانی (کارشناس مدیریت در خوزستان) – نجات بهرامی (معلم و عضو کمیته سیاسی ادوار) - محمد بهزادی (مدیر صنعت) – محمود بهزادی (وکیل دادگستری) - محمد بهفروزی (معلم بازنشسته) - حمید بیآزار (بخش خصوصی) – بابک پاکزاد (روزنامهنگار) - هادی پاکزاد (روزنامهنگار) - یوسف پژوم (فعال قومی در آذربایجان) - احمد پورابراهیمی (کارمند) - منور پورابراهیمی (فعال زنان) - عباس پوراظهری (فعال قومی در آذربایجان) – حسین پوررضا (بخش خصوصی) - حبیبالله پیمان (نویسنده و فعال سیاسی) – مجید پیمان (مدیر صنعت) – عباس تاجالدینی (فعال اجتماعی) - عبدالرضا تاجیک (روزنامهنگار) – مهدی تاجیک (روزنامهنگار) - عزتالله تربتی (دبیر شورای تهران دفتر تحکیم) – مصطفی تنها (مدیر صنعت) – محمدعلی توفیقی (روزنامهنگار کرد و عضو شورای مرکزی مجاهدین انقلاب) - مجید توکلی (فعال دانشجویی امیرکبیر) – مجید تولّایی (نویسنده) – جاوید جاویدان (حقوقدان) – علیرضا جباری (نویسنده) - رضی جعفرزاده (تکنسین ساختمان) - مینا جعفری (حقوقدان) - جلال جلالیزاده (استاد دانشگاه) – پروین جلایی (فعال زنان) - اسماعیل جلیلوند (دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه شیراز) – داوود جلیلی (مدیر بازرگانی) – علی جمالی (کارمند و دبیر کمیته سیاسی ادوار) - احمد جواهریان (مدیر صنعت) – اقدس چرونده (خانهدار) - نزهت حافظی (فعال زنان) – طه حجازی (شاعر) – جلالالدین حجتی (کارمند و دبیر کمیته آموزش ادوار) - حمید حدیثی (معلم در لاهیجان) – علی حدیثی (معلم در تهران) - حسین حردان (فعال مدنی عرب اهوازی) – حمید حسامی (فعال اجتماعی) – آرش حسننیا (روزنامهنگار) - بهزاد حقپناه (پزشک در اصفهان) – آیدین حسنلو (روزنامهنگار) – حیاس حسینی (فعال مدنی) - عباس حکیمزاده (دانشجوی امیرکبیر و دبیر سیاسی تحکیم) – محمد حیدری (روزنامهنگار) – فخرالدین حیدریان (دندانپزشک و دبیر کمیته اطلاعرسانی ادوار) - محمد خاکساری (بازرس کانون صنفی معلمان) – هما خداوردیان (کارمند اتاق عمل) – حسین خدایاری (مدیر صنعت در آذربایجان) - صلاحالدین خدیو (داروساز در مهاباد) – پژمان خرسند (فعال مدنی) – حسین خسروانی (فعال مدنی) - محمد خطیبی (بخش خصوصی) – محمد خلیلی (شاعر) - هاشم خواستار (معلم در مشهد) – بهروز خوشباف (فعال مدنی) - ابراهیم خوشسیرت (کارمند در لاهیجان) - ناهید خیرابی (روزنامهنگار) - ثریا دارابی (سردبیر قلم معلم) – شهناز دارابیان (معلم) - محمد دادفر (نماینده دوره ششم مجلس) – رسول دادمهر (انتشاراتی) – محمد دادیزاده (مهندس ناظر در آذربایجان) – بهنام داراییزاده (فعال مدنی) - دارین داریوش (فعال مدنی) – مسعود داوران (فعال مدنی) - مجتبی درخشان (فعال مدنی) - مجید دُرّی (دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه) – علیاشرف درویشیان (نویسنده) – منصور دریاباری (فعال مدنی و هنری) – محمود دلآسایی (فعال مدنی) - ابراهیم دینوی (فعال اجتماعی در همدان) – علی دهقان (روزنامهنگار) – ترانه راد (فعال زنان) - محمد راعی (فعال دانشجویی در مشهد) - محمدصادق ربانی (استاد دانشگاه تهران) – مسعود رجایی (فعال مدنی) - محمدجواد رجائیان (نماینده اسبق مجلس در زنجان) - تقی رحمانی (نویسنده) – نجف رحیمی (فعال قومی در آذربایجان) - بهمن رضاخانی (سردفتر اسناد رسمی) – داوود رضوی (عضو هیأتمدیره سندیکای شرکت واحد) – حسین رفیعی (استاد دانشگاه) – احسان رمضانیان (کارمند و عضو کمیته سیاسی ادوار) – بنفشه رمضانییگانه (روزنامهنگار) – فرزانه روستایی (روزنامهنگار) – فریبرز رئیسدانا (اقتصاددان) - میراکبر رییسزاده (عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان) – رضا رییسطوسی (استاد دانشگاه) – رقیه زارع پورحیدری (فعال زنان) – مختار زارعی (شرکت ساختمانی در سنندج) - اردشیر زارعیقنواتی (روزنامهنگار) – علی زرّین (فعال اجتماعی) – علی زمانی (فعال مدنی) - محمدابراهیم زمانی (معلم بازنشسته و مدرس دانشگاه در شیراز) - محمدرضا زهدی (روزنامهنگار) – احمد زیدآبادی (روزنامهنگار و دبیرکل ادوار) – علیرضا ساریخانی (کارشناس اداره مخابرات) – تارا سپهریفر (دبیر انجمن اسلامی دانشگاه شریف) - نسرین ستوده (وکیل دادگستری) - عزتالله سحابی (فعال سیاسی) – فریدون سحابی (بازنشسته سازمان انرژی اتمی و دانشگاه) - هاله سحابی (فعال زنان) – نسیم سرابندی (دبیر کمیسیون زنان تحکیم) – فاطمه سرحدیزاده (نویسنده) – مینا سری (فعال زنان) - محمود سعیدزاده (کارمند و مسوول دبیرخانه ادوار) – فاطمه سلطانزاده (فعال زنان) - عبدالفتاح سلطانی (وکیل دادگستری) – مرتضی سلطانیه (معلم در قزوین) - جهانگیز سلمانپور (معلم در تبریز) - مرتضی سمیاری (دانشجوی سیستان و بلوچستان و عضو شورای مرکزی تحکیم) – سیاوش سمیعی (معاون اسبق وزیرکار) - علی سیاسیراد (کارمند و عضو شورای مرکزی ادوار) – خسرو سیف (فعال سیاسی) - سیدمحمد سیفزاده (وکیل دادگستری) – محمود شاددلبصیر (فعال اجتماعی در رشت) - ابراهیم شاکری (بازنشسته مطبوعاتی) - حسین شاهحسینی (فعال سیاسی از دوران نهضت ملی تاکنون) - صادق شجاعی (دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه) – منصوره شجاعی (فعال زنان) – محمد شریف (وکیل دادگستری) – فرجالله شریفی (نویسنده) - ابوالحسن شفا (فعال سندیکایی) – بهناز شکاریار (نقاش) - ماشاءالله شمسالواعظین (روزنامهنگار) – عالمتاج شمیرانی (فعال زنان) - گوهر شمیرانی (فعال زنان) - سعیده شهبازی (حسابدار) - شایا شهوق (روزنامهنگار و طراح هنری) – عطاءالله شیرازی (دندانپزشک) – آمنه شیرافکن (روزنامهنگار و دبیر کمیته زنان ادوار) – ناصر شیرمحمدی (فعال مدنی) - سعید صاحبمحمدی (کارآفرین در دزفول) – محمد صاحبمحمدی (کارآفرین در دزفول) – محمد صادقی (روزنامهنگار و دبیر کمیته شعب ادوار) - اسماعیل صادقی (فعال مدنی) - حامد صادقیصفت (وبلاگنویس) – آرش صالح (فعال دانشجویی در سنندج) - سیدعلی صالحی (شاعر) - سعید صحرایی (فعال دانشجویی در اصفهان) - مینوش صدوقیانزاده (معمار و شهرساز) – مهدی صراف (فعال اجتماعی در آذربایجان) – پویان صفری (دانشجوی فعال در شیراز) - مظفر صفری (فعال اجتماعی) - حمیدرضا صمدی (روزنامهنگار در کرمانشاه) – کیوان صمیمی (مدیر بازنشسته صنعت) – علیاشرف ضرغامی (شاعر ملی) - فریدون ضرغامی (فعال اجتماعی) - اعظم طالقانی (فعال سیاسی و حوزه زنان) – طاهره طالقانی (فعال فرهنگی و حوزه زنان) - سیامک طاهری (روزنامهنگار) – مرتضی طاهری (کارشناس اقتصادی) - ناصر طاهری (وکیل دادگستری) - هما عابدی (وکیل دادگستری) – سیدجعفر عباسزادگان (شغل آزاد در شیراز) – باقر عباسی (معلم اخراجی) - صدرا عبدالهی (کارگردان سینما) – مهدی عربشاهی (دبیر تشکیلات تحکیم) – عبدالله عرفانطلب (فعال مدنی) - ثریا عزیزپناه (روزنامهنگار کرد) – احمد عزیزی (عضو هیأت رئیسه شورای تهران تحکیم) - یوسف عزیزیبنیطرف (نویسنده عرب اهوازی) – حمیدرضا عسکری (فعال مدنی) – علی عسکری (فعال مدنی) - روئین عطوفت (کتابفروش) – باقر علایی (فعال ادوار تحکیم) - علی علوی (فعال مدنی) - محمدحسن علیپور (روزنامهنگار) – رضا علیجانی (نویسنده) – توحید علیزاده (دانشجوی محروم از تحصیل) - حسن علیزاده (کارآفرین در استان آذربایجان) - محمدعلی عمویی (فعال سیاسی) – فریده غائب (روزنامهنگار) - محمدحسین غفارزاده (پزشک در تبریز) – مصطفی فاضلی (فعال مدنی) – علی فایضپور (فعال قومی در آذربایجان) - حامد فرازی (شرکت ساختمانی در بانه) – ناصر فربد (سرلشگر بازنشسته) – کاظم فرجاللهی (روزنامهنگار) - فرزاد فرحبخش (فعال مدنی) - فرشید فرشباف فاخر (کتابفروش در تبریز) – فرهاد فرهادی (فعال مدنی) - علی فریدیحیایی (مدرس دانشگاه و فعال در آذربایجان) – صادق فقیرزاده (شغل آزاد) – ابوالفضل فلاح (فعال مدنی) - ارسلان فلاح حجتانصاری (نماینده اسبق مجلس از لاهیجان) – کاوه قاسمی کرمانشاهی (فعال دانشجویی در کرمانشاه) - عباس قائمالصباحی (کارشناس اقتصادی) - علیرضا قراباغی (کارشناس فناوری) – قاسم قشلاقی (فعال مدنی) - عبدالحسین قمیزاده (بازرگان) - داریوش قنبری (نماینده دوره هفتم و هشتم مجلس) – اجلال قوامی (فعال قومی در کردستان) – نظامالدین قهاری (پزشک و فعال سیاسی) – اسدالله کارشناس (معلم بازنشسته) - رحمان کارگشا (پزشک در اراک) – تونیا کبودوند (فعال دانشجویی) - محمدصدیق کبودوند (رئیس سازمان حقوقبشر کردستان) – یوسف کبیری (فعال مدنی) - هادی کحالزاده (عضو شورای مرکزی ادوار) – خسرو کردپور (بدون شغل در مهاباد) - رئوف کریمی (پزشک در سنندج) - فریدون کشکولی (فعال اجتماعی در شیراز) – فردین کمانگر (کارمند شرکت گاز در سنندج) - پروین کهزادی (پژوهشگر مسایل اجتماعی در خوزستان) – بهناز کیانی (فعال زنان) – رضا کیمیایی (فعال مدنی) - مسعود لدنی (عضو جمعیتتوسعه سیاسی- فرهنگیخوزستان) - حسین مجاهد (فعال اجتماعی در همدان) – احسان محبوب (فعال مدنی) - عفت محبوب (فعال زنان) - مریم محبوب (معلم اخراجی و ویراستار) – علی محمدی (فعال دانشجویی در سمنان) - نرگس محمدی (کارشناس صنعت) – نوشین محمدی (روزنامهنگار در کرمانشاه) - محمد محمدیاردهالی (بازاری و فعال سیاسی) – ستار محمودی (فعال دانشجویی در سیستان و بلوچستان) – مجید مددی (مترجم) - حسین مدنی (فعال اجتماعی) - ماشاالله مدیحی (پزشک) – بلال مرادویسی (فعال دانشجویی در کرمانشاه) - مرضیه مرتاضیلنگرودی (فعال زنان) – موسی مزیدی (فعال سیاسی عرب اهوازی) - ضیاء مصباح (فعال مدنی) - عالیه مطلّبزاده (خبرنگار و عکاس) – احمد معصومی (شغل آزاد در اراک) – یاسر معصومی (فعال دانشجویی دانشگاه تهران) - اسماعیل مفتیزاده (مدیر تعاون در استانهای کردستان و ...) – بدرالسادات مفیدی (روزنامهنگار) - خدیجه مقدم (فعال محیط زیست) – مرتضی مقدم (فعال مدنی) – مهدی مکارمی (روزنامهنگار در اهواز) – مجید ملکی (سینماگر) - محمد ملکی (رییس اسبق دانشگاه تهران) – علی ملیحی (روزنامهنگار و مسوول روابط عمومی ادوار) - قدرت منصوری (فعال اجتماعی در تبریز) – ژیلا موحد شریعتپناهی (کارشناس انرژی اتمی) – جواد موسویخوزستانی (انتشاراتی) - علیاکبر موسویخوئینی (نماینده دوره ششم مجلس) - عبدالله مومنی (معلم و رئیس شورای مرکزی ادوار) – بیژن مومیوند (روزنامهنگار) - جواد مهرانگهر (کارگر کفاش و فعال سندیکایی) – ناهید میرحاج (فعال زنان) - یونس میرحسینی (فعال دانشجویی) - مسعود میری (روزنامهنگار) – مهدی ناطقی (معلم) - ضیاء نبوی (دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه صنعتی بابل) – ناصر نصراللهی (فعال مدنی) - آرش نصیری اقبالی (طراح نرمافزار) – شیوا نظرآهاری (کارشناس عمران) - امین نظری (دانشجوی همدان و عضو شورای مرکزی تحکیم) – صدیقه نعلگر (کارشناس گفتار درمانی) - پویا نعمتاللهی (کارشناس اقتصادی) – سعید نعمتی (کارمند و عضو شورای سیاستگذاری ادوار) - محمود نکوروح (نویسنده) – ارشیا نوری (کارشناس صنعت) - حسین نوریزاده (فعال اجتماعی) – حسن نیکبخت (حروفچین) - علی نیکونسبتی (عضو سابق شورای مرکزی تحکیم) – سعید نیکویی (کارشناس اقتصادی) - فلاح ولایتی (بازاری در سنندج) - فرهاد هادی (شرکت ساختمانی در سنندج) - فرید هاشمی (دانشجوی دانشگاه تهران و عضو شورای مرکزی تحکیم) – بهاره هدایت (دانشجوی اقتصاد و عضو شورای مرکزی تحکیم) – سیدغلامرضا هزاوهای (دانشجوی دانشگاه شهید رجایی) - مراد همتی (پژوهشگر در درود) - احسان هوشمند (پژوهشگر اقوام) – احمد یزدانی (شغل آزاد در درود ) - حنیف یزدانی (عضو سابق شورای مرکزی تحکیم) – سحر یزدانی (فعال دانشجویی در شیراز) - میرمحمود یگانلی (نماینده دوره ششم مجلس) – حسن یوسفی اشکوری (روحانی و نویسنده)

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click