click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن “ويترين” از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  کارگران آگاه و رزمنده

   برای "تغییر بنیادی" پیکار می کنند

  واقعيت اين است که تا خواسته ها ومطالبات يک زندگي سالم و انساني برقرار نشود، اعتراض و اعتصاب پا برجاست.. تغيير بنيادي اين اوضاع ميتواند آرامش براي همگان به همرا ه بياورد. کارگران و زحمتکشان در دور آتي در کارخانه ها، محل کار، خيابانها و هر گوشه و برزن اين کشور متحدتر به مبارزه و اعتراض خود ادامه خواهند داد

  کارگران هفت تپه اين دور نيز موفقيت هاي بيشماري نه تنها براي خود، بلکه براي ديگر بخشهاي جنبش کارگري و ديگر زحمتکشان بدست آوردند، مبارزات و استقامت و پيگيري و يکصدايي کارگران هفت تپه، الگو و تجربه اي براي خواسته ها و مطالبات و کسب حق وحقوق گرديد وکارگران نشان دادند که ميتوانند اداره و سازماندهي اجتماعي را به خوبي به اجرا بگذارند. اين دور از اعتصابات کارگران هفت تپه نه اولين اعتصاب و نه آخرين آنها خواهد بود

  اين دور از اعتصابات کارگران هفت تپه موفقيت هاي بيشماري را بدست آورد و موفق شد خواسته و مطالبات کارگران را به بهترين شکل اعلام نمايد، مطالباتي که خواست ميليونها کارگر و زحمتکش در اين کشور است.

  پيشروي کارگران با نمايندگان بيشمار که به هر شکل، هر کجا و با استفاده از هر تريبوني توانستند در عمل، مشکلات اصلي و سياستهاي که دليل بر گرسنگي و سختي هاي بيشماري در زندگي اکثريت مردم است و بي اعتباري کل دستگاه را براي همگان نمايان تر کنند

  تريبون ها و رسانه هاي موجود در جامعه بايد در اختيار همگان باشد و صداي کليه مردم و نيازها آنها را منعکس کند و تامين امنيت همگان در همه زمينه ها را بايد فراهم سازد، مکانهايي فراهم آيد تا مورد استفاده براي تصميات سياسي، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و … باشد، تا بتواند به بهترين شکل منافع کل مردم را اداره و مديريت کرد، اما متاسفانه تمام تريبون هاي موجود در دست تعدادي محدود، مانند يک خانواده براي تامين و تضمين منافع خود و حفظ مالکيت خصوصي و فردي قرار گرفته است و به فجعيترين شکل عليه مردم استفاده ميشود

  بيشتر بخوانيد: بيانيه چهار تشکل مستقل: حکم اعدام براي معترضان به فقر و فلاکت و ايجاد ارعاب عمومي را محکوم ميکنيم

  حمايتهاي بيشمار و همبستگي هاي بين المللي فراوان با مبارزه کارگران هفت تپه و ديگر بخشهاي کارگري و نزديکتر شدن کارگران و تشکل هاي مستقل و همصدا شدن با هم، گوشه اي از نمايش قدرت کارگران و مردم عليه زور، ستم، استثمار و تبعيض بوده و زمينه اتحاد سراسري کارگران، براي پيشرويها و پيروزيهاي بيشتر پي ريزي شده است.

  نزديکي ها وتجربيات بيشتر و ارزشمند در اين دوره نيز براي کارگران بدست آمده که با استفاده از آنها، دوره هاي بعدي موثرتر مبارزات خود را پيش خواهند برد

  توهم به حاکمان و مالکان و صاحبان سرمايه در کل به حاشيه رفته است و همچنين در اين دوره نيز شکستن و صدمه زدن به اتحاد کارگران ناموفق بود و کارگران موفق شدند، با سازماندهي اين دوره از اعتصابات را با شکوه ترين شکل به پيش ببرند و به جامعه نشان دادند که سياست ها و برنامه ريزي هاي اين حاکمان به نفع جامعه نيست و کاري در دستور براي بهتر شدن شرايط و اوضاع موجود در دست ندارند

  بار ديگر تاکيدي بر اين شد که کارگران و متحدينش تنها با اتکا به نيروي خود بايد اعتماد داشته باشند و رهايي از اين اوضاع و شرايط غير قابل تحمل را سازمانيافته، جمعي و مستقل ميتوانند بدست آورند

  کارگران هفت تپه اين دور نيز موفقيت هاي بيشماري نه تنها براي خود، بلکه براي ديگر بخشهاي جنبش کارگري و ديگر زحمتکشان بدست آوردند، مبارزات و استقامت و پيگيري و يکصدايي کارگران هفت تپه، الگو و تجربه اي براي خواسته ها و مطالبات و کسب حق وحقوق گرديد وکارگران نشان دادند که ميتوانند اداره و سازماندهي اجتماعي را به خوبي به اجرا بگذارند. همه کارگران و زحمتکشان و معترضين در سختترين شرايط صداي خود را رسا کردند و در مقابل زور و آزار، محکم ايستاده گي شد

  واقعيت اين است که تا خواسته ها ومطالبات يک زندگي سالم و انساني برقرار نشود، اعتراض و اعتصاب پا برجاست.

  تغيير بنيادي اين اوضاع ميتواند آرامش براي همگان به همرا ه بياورد. کارگران و زحمتکشان در دور آتي در کارخانه ها، محل کار، خيابانها و هر گوشه و برزن اين کشور متحدتر به مبارزه و اعتراض خود ادامه خواهند داد

  زنده باد کارگران هفت تپه

  زنده باد اتحاد سراسري

  زنده باد مبارزه طبقاتي کارگران عليه ستم، استثمار، تبعيض و نابرابري هاي نظام سرمايه داري.

  ما برميگرديم

  سنديکاي کارگران نيشکرهفت تپه

  مهرماه 1399

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click