click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن ويترين از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click
   click  click  click  click  click  click  click  click

  رزم نامه شماره چهار، آبان و آذر نود ویک

  خیانت بیشتر به منافع ملی از ترس کارگران: فشار بیشتر به کنشگران کارگری همزمان با بستن پیاپی کارخانه ها

   clickچه می توان کرد: نه به تعطیلی کارخانه ها، فراخواندن کارگران اخراج شده به محل کار و اشغال یکان های اقتصادی، درخواست دریافت حقوق به جای صدقه نفتی، جلب پشتیبانی همه سویه ی مردم منطقه، هماهنگی سازمانی با کارگران دیگر کارخانه های بسته شده، و پیش به سوی اعتصاب کارگری سراسری همراه با کارگران کارخانه های هنــــــــــوز بسته نشده

  به سرکوب ها و دستگیری ها و کشتارهای کنشگران کارگری و رزمندگان مردمی، با مبارزات همبسته تر و گسترده تر و سازمان یافتــــــــــه تر در ســــــــــراســــــــــر کشور پاسخ دهیم

  دزدان دریایی و دزدان محلی برای سرکوب خونین تر جنبش های ملی-دمکراتیک در ایران و منطقه تدارک می بینند. با رویکردهای حساب شده تر، هدفمندتر، و دلاورانــــــــــه تر از سوی انجمن ها و پدافنــــــــدهای بابکی، برای نبردهای سخت در پیش نیرو بسیجیم، و همزمان ترفندهای تازه ی یک درصدی ها را برملاسازیم (با افشاگری های بیشتر، و هشیاری های افزون تر). رویدادهای ایران و جهان به روشنی نشان می دهند که زراندوزان و جنگ افروزان جهان از اعمال هیچ فشاری به دادخواهان فروگذار نخواهند بود، از تضییقات امنیتی و مالی و خانوادگی گرفته، تا محو فیزیکی آشکار و ناآشکار. جنگ افزار هشیاران و دلاوران در این کارزار سترگ، در گام نخست، همبستگی است و سازمان پذیری: هشیوار یاران گزین در نبرد

  اعتصاب ها و واخواهی ها و گردهمایی های پرشمار کنشگران کارگری و مردمی در ماه های آبان و آذر نود ویک. نزدیک به پنجاه اعتصاب و گردهمایی کارگری و مردمی تنها در درازای دو ماه. آری به این دلاوران و دادخواهان می توان بالیــــــــــد

  گزارش یکم: فشارها به کنشگران کارگری فزونی می گیرد

  گزارش دوم: از ترس اعتصاب های گسترده، کارگران به خیابان ها پرتاب می شوند

  گزارش سوم: پخش صدقه ی نفتی به کارکنان رانده شده از کارخانه ها به جای پرداخت حقوق شرافتمندانه

  گزارش چهارم: ترس بیشتر ولاییان از جنبش درپیش و تدارک برای سرکوب های خونین

  گزارش پنجم: از ترس پایینی ها به مستکبرین جهانی امتیاز می دهند

  گزارش ششم: کودتای انتخاباتی دیگری در راه است

  گزارش هفتم: از نامه ی دکتر محمد ملکی به خامنه ای، استعفا دهید

  گزارش هشتم: بازهم پیام به پاسداران و بسیجیان و ارتشیان مردمی

  گزارش نهم: و اینجاست "نقطه ی کلیدی" در برش گذار

  گزارش دهم: آماج هایی برای پدافنــــــــــــــدهای بابکی

  بازخوانی: پاره ای راهکارها و رویکردها

  پایانه: پیش به سوی اشغال بیت رهبری لانه دزدان ولایی و دزدان دریایی

  از نیردهای آبان و آذر: نزدیک به پنجاه اعتصاب و گردهمایی کارگری و مردمی تنها در درازای دو ماه. آری، به این دادخواهان می توان بالید

   

  فشار به کنشگران کارگری فزونی می گیرد، تنها دو نمونه

  نمونه یکم، ممانعت از ورود ٣۵ کارگر معترض به مجتمع پتروشيمی امير کبير: ماموران حراست به ٣۵ نفر از کارگران کارخانهٔ پتروشيمی امير کبير، اجازهٔ ورود به محل کار خود را نمیدهند. ماموران حراست مجتمع به آنان میگويند قرار داد شما فعلا موجود نيست و گم شده است.

  نمونه دوم، دور تازه اخراج رانندگان سنديکائی شرکت واحد: مقامات حکومت با برخورد های امنيتی و از ميان بردن امنيت شغلی که به دور تازه ای از اخراج رانندگان سنديکائی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه انجاميده با خواست کارگران مقابله می کنند. به دنبال شروع اعتصاب روز شنبه در کارخانه نورد لوله صفا که پس از ۵ ساعت با تعهدات کارفرما مبنی بر پرداخت دستمزد معوقه کارگران پايان گرفت. حراست کارخانه از ورود محمد رئوف به کارخانه جلوگيری بعمل آورد و وی در اين رابطه شکايتی را تسليم اداره کار شهرستان ساوه کرد

  از ترس اعتصاب های گسترده، کارگران به خیابان ها پرتاب می شوند

  نايب رئيس کميسيون اقتصادی مجلس از تعطيلی شصت تا هفتاد درصد کارخانه های کشور خبر داد و گفت مابقی کارخانه های در حال فعاليت نيز، در رکود به سر میبرند. نگریستنی اینکه، دولت برآمده از کودتای انتخاباتی در فکر این است تا با تغییر قانون تامین اجتماعی دسترنج و اندوخته جامعه کارگری برای روز مبادا و سن پیری را تاراج کند. سازمان تأمین اجتماعی یک تعاونی ملی است و دارایی و اموال آن عمومی است و تعلق به افراد، قشر یا نسل خاصی ندارد و مشاع و بین النسلی است. دولت به سازمان تأمین اجتماعی سی و هفت هزار میلیارد تومان بدهکار بود. با روی کار آوردن سعید مرتضوی، متهم در پرونده جنایت کهریزک و پرونده قتل زهرا کاظمی، بر مدیریت این سازمان، دولت با واگذاری سهام شرکت های ورشکسته و زیان ده، بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را تسویه کرده است تا از این طریق شاید بتواند بخشی از اعترا ضها را نسبت به نصب سعید مرتضوی بر مدیریت سازمان ساکت کند.

  پخش صدقه ی نفتی میان کارگران و کارکنان رانده شده از کارخانه ها و یکان های اقتصادی

  چه می توان کرد: نه به تعطیلی کارخانه ها، فراخواندن کارگران اخراج شده به محل کار و اشغال یکان های اقتصادی، درخواست دریافت حقوق به جای صدقه نفتی، جلب پشتیبانی همه سویه ی مردم منطقه، هماهنگی سازمانی با کارگران دیگر کارخانه های بسته شده، و پیش به سوی اعتصاب کارگری سراسری همراه با کارگران کارخانه های هنوز بسته نشده: به این شب سیاه می توان و باید پایان داد. ولایت خیانت و خرافه و خون را به زباله دان تاریخ بفرستیم

  ترس بیشتر ولاییان از جنبش درپیش

  سردار پاسدار حميدرضا مقدمفر، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه، گفته است: اگر نتوانيم ماهيت دشمن را بشناسيم اتفاقات فتنه ٨٨ رخ خواهد داد و اگر به موقع عمل نکنيم در انتخابات ٩٢ ممکن است دوباره فتنه جديدی با اشکال ديگر رخ دهد. نماينده مجلس نيز گفته است: توطئه ی بزرگتر از فتنه ٨٨ در راه است و شروع توطئه از داخل بوده و در حال تکوين است. بزرگتر دانستن فتنه پيش رو در حالی است که سردار جعفری فرمانده سپاه، هشت ماه اعتراضاتِ سال ٨٨ را به مراتب خطرناکتر از جنگ ٨ ساله ارزيابی کرده بود

  از ترس پایینی ها به مستکبرین جهانی امتیاز می دهند

  شش تن از فعالان ملی مذهبی در نامه ی سرگشادهای به علی خامنه ای، با اشاره به اخبار و شايعاتی مبنی بر مذاکرات پنهان نمايندگان وی با نمايندگان اوباما، از رهبر جمهوری اسلامی خواستهاند پيش از مذاکرات انتخابات آزاد برگزار کند. آنان در نامه ی خود به رهبر جمهوری اسلامی نوشته اند که شرايط فعلی برای مذاکره با آمريکا مناسب نيست و پيشنهاد کرده اند که زمان اين مذاکره به تعويق افتد. نويسندگان اين نامه معتقدند که مذاکره ی ايران و آمريکا در شرايط فعلی از موضع برابر نخواهد بود و پيش از آغاز مذاکره بايد تمهيداتی فراهم کرد تا ايران با "قدرت ملی" به پای ميز مذاکره برود

  کودتای انتخاباتی دیگری در راه است

  مصطفی تاجزاده در نوشته کوتاهی به بيان نکاتی پيرامون برخی فعاليتهای انتخاباتی پرداخت و نوشت: فعال شدن مصباح، جنتی و فرمانده سپاه را نشان از پيش رو بودن کودتای انتخاباتی ديگری است و هدف از تخريبها و هتاکی های اخير دور کردن اذهان مردم از انتقاد به سلطنت مطلقه و اشرافيت نفتی نظامی می باشد

  از نامه ی دکتر ملکی به خامنه ای، فاقد شرایط لازم برای رهبری هستید، خاضعانه استعفا دهید

  قبول کنيد ايران در حالِ فروپاشی است. به حرفهای اطرافيان خود باور نداشته باشيد، آنها فقط به منافع خود میانديشند و در پايان کار رهايتان میکنند. در حالِ حاضر مردم تمام گرفتاریهای خود را ناشی از اعمال و رفتار و گفتار شما میدانند.... شما با توجه به اصل پنجم قانون اساسی فاقد شرايط لازم برای رهبری هستيد. بنابر اين شما بايد خاضعانه استعفای خود را به حضور ملّت بزرگوار ايران تقديم کنيد ... امروز همه ی امور کشور در دست سرداران منصوب شما است. آنان که جنگيدند و جان بر سر استقلال مملکت نهادند، آيا شهادت را پذيرفتند تا عده ای با سوء استفاده از آثار جنگ به ثروتهای کلان برسند و برج و باروهای قارونی برای خود و فرزندانشان بپا کنند

  بازهم پیام به پاسداران و بسیجیان و ارتشیان مردمی

  یا هم تبار تهی دستان شیعه در نبردهای ضدفئودالی سده های میانه، یا هم تبار اشرافیت زراندوز صفوی در سرکوب جنبش های مردمی. از هم اکنون برگزینید: همگام مستضعفین درفش به دست گیرید، یا همرکاب مستکبرین شمشیر به دست شوید

  ارمغانی به پاسداران و بسیجیان و ارتشیان مردمی

  click

  اینجاست "نقطه ی کلیدی" در برش گذار

  کسانی که ریاکارانه پشت "مبارزه با دشمنان انقلاب" موضع می گیرند تا "انحصارطلبی" و "استکبار" خود را بپوشانند، مانند آغاز انقلاب، نه رقیبان "ضد انقلابی"، بلکه بیشتر، رقیبان توانمند "انقلابی" را نشانه گرفته اند. آماج آنان، "سوار شدن" بر جنبش است در برش "گذار"، و پس از "عبور از بحران"، (و با تکیه به منابع مالی گسترده در داخل و پشتیبانی از خارج)، ساختن "الترناتیو کوچک و قابل کنترلی" است از "غیرخودی ها"، در موزاییک اقتصادی-اجتماعی-سیاسی-فرهنگی آینده ی "غیرولایی". و اینجاست "نقطه ی کلیدی" در برش "گذار": آیا نیروهای مردمی از "جنک کوسه ها" بهره برداری "ابزاری" می کنند و "بابک وار" پرچم جنبش را به دست می گیرند، و یا باز هم چون دهه ها و سده های پیشین، "کوسه" هایی از تبار نوبختیان و برامکیان هستند برنده ی این نبرد تاریخی

  آماج هایی برای پدافنــــــــــــــدهای بابکی

  چه کسانی در پشت سرکوب ها و کشتارها پنهانند؟ تنها یک نمونه، علاء ميرمحمدصادقي: كسي كه همه او را به عنوان پدر گچ و سيمان كشور ميشناسند. اولين صندوق قرض الحسنه انقلابي را سی و هشت سال پيش در مسجد لرزاده تأسيس كرد. او بنيانگذار سازمان اقتصاد اسلامي است كه روزي قرار بود بانك خصوصي بازاريها باشد اما با تهديد به استعفاي هفت عضو كابينه دولت موقت، به محاق تعليق رفت تا سرانجام در دولت احمدي نژاد (پینوشه ی ریشدار و جریان مشکوک پشت سر او) به بانك قرض الحسنه تبديل شد. میرمحمد صادقی رئیس انجمن صنایع و معادن گچ کشور، رئیس خانه معدن کشور، بنیانگذار و رئیس هیات مدیره اتاق های مشترک این و کانادا، ایران و افغانستان، کمیته مشترک ایران و کره، شورای مشترک ایران و بحرین، و ایران و عربستان، اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی، عضو هیات مدیره شرکت کشتی سازی نوح، شرکت صنایع گچ خوزستان، شرکت صادراتی بنادر جنوب، شرکت پخش سیمان کشور و عضو هیات رئیسه اتاق تهران بوده است

  click

  بازخوانی پاره ای راهکارها

  از پیام های پیشین کمپین: ما دوباره کارگران و کارکنان همه ی یکان های بزرگ و کوچک اقتصادی کشور، و از آن میان، کارگران و کارکنان نفت را که از تاریخچه ای افتخار آفرین برخوردارند، به همبستگی با کارگران کارخانه های در حال اعتصاب در ایران فرامی خوانیم. "نود و نه درصدی های" ایران نیازی به تحریم های پرترفند دزدان دریایی ندارند، تا از بند "پینوشه های ریشدار" رهایی یابند. ما همانگونه که در تاریخ مان بارها نشان داده ایم، خود می توانیم "هیولاها" و "ضحاک های" زمان را پایین بشکیم. از جنوب تا شمال، از باختر تا خاور، دست در دست هم، و پشت در پشت هم، پیش به سوی اعتصاب عمومی. در این میان، جنبش دانشجویی و زنان نیز در پشتیبانی از جنبش کارگری وظایف ویژه ای بر گردن دارند. می توان و باید فضای روحی و مبارزاتی دانشگاه ها و یکان های آموزشی را به شرایط انقلابی دهه ی هفتاد بازگرداند. پس از بیش از یکصد سال مبارزه ی بسیار دشخوار و خونبار، گاه آن است که این بار  "پایینی ها" خانه ی مشترک و تاریخی، اما تاریک مان را، آفتابی کنند. ما "نود و نه درصدی ها" این بار بر خلاف گذشته ها، نه تنها در مرحله ی سرنگونی "دیوها"، بلکه در برش پس از آن نیز، پرچمدار مبارزه خواهیم ماند و جنبش را نیرومندانه و دلاورانه و هشیارانه راهبری خواهیم نمود. آری، اگر ماه ها پیش از "بهار عربی" و "جنبش اشغال وال استریت"، خیابان های "رشک برانگیزمان" را به جهانیان هدیه کردیم، این بار می رویم تا "کارخانه های رشک برانگیزمان" را به جهانیان ارمغان دهیم

  پایانه: پیش به سوی اشغال بیت رهبری لانه دزدان ولایی و دزدان دریایی

  چوب حراج رهبری به سرمایه های ملی و بین نسلی: تفسیر یکسویه اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبری، عملاً قانون اساسی را بدون دخالت نظر مردم تغییر داده است. او با این کار چوب حراج به سرمایه های ملی و بین نسلی زده است و با واگذاری کارخانه ها و مراکز تولیدی به بخش نظامی، اختصاصی و جریان های نزدیک به حاکمیت، چرخه تولید و صنعت کشور را فلج کرده است. بعد از به یغما بردن ثروت های ملی در سالی که سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده شده بود، اکنون دولت برآمده از کودتای انتخاباتی در فکر این است تا با تغییر قانون تامین اجتماعی دسترنج و اندوخته جامعه کارگری برای روز مبادا و سن پیری را تاراج کند / برگرفته از کلمه کارگری

  از پیام های پیشین کمپین: جنبشی که از ایران آغاز شد و حماسه ی هشتاد و هشت را آفرید، به "بهار عربی" فرارویید، و به جنبشی جهانی برای "اشغال" مراکز مالی و محدود کردن توان کنسرن های جهانی مبدل گردید. دوشادوش این خیزش جهانی، ما همه ی دوستداران آزادی و آبادی ایران را برای سازماندهی گسترده تر برای "اشغال بیت رهبری"، لانه ی دزدان ولایی و دزدان دریایی فرامی خوانیم. "بیت رهبری" کمینگاهی است برای بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بالاجایگاه، و بازرگانان و بانک داران بزرگ. افشاگری های چند میلیارد دلاری اخیر، نشانه های کوچکی هستند از دزدی های این "ولاییان" که در سه دهه ی گذشته صدها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی و گازی ما را به تاراج برده اند. "بیت رهبری"، هم مسئولیت مستقم ورشکستگی واحدهای تولیدی، و نیز لغو اصل 44 را بر عهده دارد که حاصل مبارزات صد ساله ی مردم ماست، هم  مسئولیت مستقیم دزد های نجومی و بی پیشینه ای را بر گردن دارد که از درون دولت "پینوشه ی ریش دار" بیرون زده است، و هم پاسخگوی اصلی سرکوب ها و کشتارهای فجیعی است که در سه دهه ی گذشته رخ داده است

  برای جلوگیری از بازخوانی ویرانی های پایان برش صفوی، که در آن، "ملاباشی ها" سهمی بزرگ داشتند

  برای پایان دادن به "شب سیاهی" که برای مردم ما "مـــــــــــــــــــــــــــاهانه" میلیاردها دلار هزینه دارد

  دوشادوش جنبش جهانی، پیش به سوی اشغال بیت رهبری، لانه ی دزدان ولایی و دزدان دریایی

  پيش به سوي فلج کردن اقتصادي نظام، از کم کاري و کارشکني و پـــــــــــــــــــدافندي، تا اعتصاب عمومي در یکان اقتصادی و آموزشی و اعتراضات گسترده ی خياباني

  پیش به سوی تصاحب یکان های اقتصادی به تاراج رفته و خلع مسئولیت دزدان ولایی

  پیش به سوی رویکردهای روشنگرانه و خرافه ستیزانه ی هر چه بیشتر

  پیش به سوی مبارزات گسترده تر برای آزادی همه ی زندانیان سیاسی

  پيش به سوي به چنگ آوردن نهادهاي روبنايي

  پيش به سوي نشاندن نمايندگان راستين توده ها بر کرسي هاي زمامداري

  پبش به سوي سازماندهي هشيارانه ي جنبش براي مقابله با سرکوب ها و کشتارهای در پیش

  پیش به سوی برباد دادن دارایی های "بازاریان بزرگ" و همراهان سپاهی-بنیادی آنان

  جنبش هاي کارگري و دانشجويي و زنان به پيش

  هنرمندان و نویسندگان و ژورنالیست ها و فرهیختگان به پیش

  ستارخان ها و باقرخان ها و حیدرعمواغلی ها و تختی های امروزین به پیش

  دلاوران نظامی هم تبار دلیران انقلاب مشروطه و جنبش نفت و انقلاب بهمن به پیش

  آري، اين "آتش خندان"، دزدان ولايي و دزدان دريايي را در خود خواهد سوزاند

  درود بر رزمندگانی که بابک وار می رزمند

  علیرغم حکومت نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پیاپی

  علیرغم جو وحشت و مرگ

  یادآوری: در شناساندن بیشتر سایت کمپین، و بازتاب بانر آن در سایت های گوناگون ما را یاری دهید

  گوشه ای از اعتصاب ها و واخواهی ها و گردهمایی های کنشگران کارگری و مردمی در ماه های آبان و آذر نود ویک. نزدیک به پنجاه اعتصاب و گردهمایی کارگری و مردمی تنها در درازای دو ماه. آری به این دلاوران و دادخواهان می توان بالیــــــــــد

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

  ؤ click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click