click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن “ويترين” از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  فراخوان اتحاديه آزاد کارگران ايران به مناسبت اول ماه مه در اعتراض به سطح دستمزدها، اخراج سازيها، عدم پرداخت دستمزدها و اصلاح قانون کار- با امضای طومار معيشت خود به دفاع بر خيزيم

  کارگران و همکارن در سراسر ايران

  همانگونه که همه ما ميدانيم طی سی سال گذشته تورم و گرانی هر ساله عرصه را بر زندگی و معيشت ما کارگران تنگ تر کرده است. اما با اجرای آغاز فاز دوم آن، طی چند ماه گذشته به يکباره هزينه های زندگی بطور سرسام آوری چندين برابر شد. تورم موجود و اين هزينه ها نه تنها ذره در سال 91 ندارند بلکه اين هزينه ها و تورم چندين برابری در حال سوق دادن زندگی و معيشت ما کارگران و خانواده هايمان از خط فقر به خط از طرفی در بسياری از کارخانه ها اين دستمزدها را نيز بموقع پرداخت نميکنند و اين مسئله به يک روال تبديل شده است. با وجود قرار دادهای تعطيلی کشانده شدن بسياری از کارخانه ها، سايه اخراج بطور دائمی بر بالای سر ما قرار دارد و روزی نيست که صدها و هزاران نفر از ما بيمه کارگران ساختمانی آنطور که بايد به اجرا در نيامده است. عليرغم مصوبه دولت مبنی بر برچيده شدن شرکتهای پيمانکاری، اين شرکتها قوانين بازنشستگی و بيمه بيکاری دست برده اند که حاصل آن چيزی جز تحميل بی حقوقی بيشتر بر ما نيست. وزارت کار اصلاحيه ای را بر بزودی قرار است جهت تصويب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. بر اساس اين اصلاحيه مرخصی ساليانه کاهش پيدا کرده، مبنای احتساب يافته و دست کارفرمايان در اخراج کارگران باز گذاشته شده و...،

  دوستان و همکاران

  بايد به هر نحو ممکن و به هر شکلی که ميتوانيم اعتراض خود را به وضعيت موجود اعلام کنيم. اعضای اتحاديه آزاد کارگران ايران به مناسبت اعتراض به وضعيت مشقت بار کنونی، اقدام به انتشار و توزيع نامه ای اعتراضی به وزير کار (رونوشت به مجلس و نهاد رياست جمهوری) 5 هزار امضا از کارگران کارخانه ها، بازنشستگان، کارگران ساختمانی و ساير بخشها جمع آوری کرده اند. اين تازه آغاز کار ما در اعتراض به پرداخت دستمزدها و دست بردن به قوانين موجود به ضرر کارگران است.

  ياران و همکاران! امضای اين طومار حداقل کاری است که در يک سطح ملی و سراسری ميتوانيم در دفاع از زندگی و معيشت خود و خانواده اتحاد و همبستگی در سراسر کشور، با امضای طومار زير در دفاع از زندگی خود و خانواده هايمان سهيم شويد.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران – 11 ارديبهشت 13

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click