click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن “ويترين” از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  پرستاران می توانند به کارگران و آموزگاران و دانشجویان بپیوندند

  دولتی کردن "بیمارستان ها و کانون های درمانی خودی-خصوصی شده" و خواست "درمان رایگان" همگانی

  پرستاران رزمنده ی کشورمان در نبردهای صنفی خود در پهنه هایی چون "اجرای قانون تعرفه گذاری، اجرای صحیح قانون بھره وری، پرداخت معوقات مزدی و اضافه کاری ها، رفع موانع استخدامی و رفع اضافه کاری های اجباری"، دست به جنبش هایی زده اند. از رویکردهای کمابیش نوین آنان می توان به راه اندازی کارزاری در شبکه های اجتماعی زیر نام "اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاری به نفع مردم و بیمه ها" اشاره کرد

  پیکار کارگران و مزدبگبران سرزمین مان در یک سال گذشته، از آن میان نیرد کارکنان نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز و هپکوی اراک، با خواست هایی در چارچوب دولتی و شورایی کردن همزمان یکان های اقتصادی در کنار دیگر خواست های صنفی، و نیز رزم آموزگاران و دانشجویان با درخواست هایی در زمینه ی آموزش رایگان دبستانی-دبیرستانی-دانشگاهی، می توانند راهنمایی باشند برای پرستاران پیکارگر کشورمان

  برای پایان دادن به بهره کشی بیدادگرانه ای که شمار فراوانی از کارگران و مزدبگیران را به ناداری و تنگنای بیشتر کشانده است، بجاست که پرستاران رزمنده، خواست دولتی کردن "بیمارستان ها و کانون های درمانی خودی-خصوصی شده" را در کنار درخواست "درمان رایگان همگانی"، هم چون کارگران، در کانون کار خود – در کنار دیگر خواست های صنفی - گنجانند و بدین گونه نه تنها از پشتیبانی جدی تر همکاران؛ بلکه از حمایت عملی کارگران، آموزگاران، دانشجویان و نیز همه ی لایه های پایینی و میانی شهری-روستایی برخوردار گردند. این دگردیسی، زمینه را برای اعتصاب های همزمان و سراسری کارگران و آموزگاران و پرستاران و دانشجویان، که خواست های "نود و نه درصدی ها" را نمایندگی می کنند، بسابیشتر فراهم می سازد

  از آن جا که شمار فراوانی از پرستاران و کارکنان بخش درمانی را زنان تشکیل می دهند، این رویکرد که در چارچوب پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی بوده و به نوشته ی روزنامه های ولایی با "عمومی" شدن درخواست آن، "امنیت نظام" (بخوان امنیت چپاولگران) به خطر افتاده است، هم چنین پیکاری خواهد بود برای پایان دادن به "توسری ها و روسری ها وقیحانه ای" که دزدان رنگانگ ولایی زورمندانه و قلدرمنشانه به شیرزنان سرزمین مان تحمیل کرده اند

  آیا زنان رزمنده ای که درشمال ایران نخستین بار درفش پیکار "نسوان" را برافراشتند و دوشادوش مردان برای شورایی کردن نهادهای اقتصادی-اجتماعی در انقلاب گیلان دادگرانه رزمیدند، می توانند این بار نیز پرچم پیکار زنان را بلند برافرازند تا "جنوب شورایی" با "شمال شورایی" درهم آمیزد و ایرانی پربار و پرداد و آباد و دمکرات پس از صد سال نبرد دشوار و پرکشتار با "استعمار و استبداد"، زاده شود

  آذر ماه نود و هفت

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click