click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن “ويترين” از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  خودی سازی ها غیرقانونی هستند

  نگذاریم کارگران را زمین بزنند

  مازیار گیلانینژاد، فعال صنفی کارگران فلزکار، در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: ماه گذشته خبر نگران کنندهای در خصوص واگذاری مالکیت و مدیریت کارخانه ماشینسازی تبریز منتشر شد. اشاره این فعال کارگری بهگزارشی است که در تاریخ ۸ تیرماه در روزنامه اطلاعات منتشر شد که در آن آمده بود کارخانه ماشینسازی تبریز در هفتههای آینده به مالک جدید واگذار میشود. وی با بیان اینکه به بهانه کوچکسازی دولت میخواهند کارخانه را به بخش خصوصی منتقل کنند، گفت: در اکثر موارد بخش خصوصی فقط به سودجویی و سودخواهی میاندیشد و این تفکر نه فقط کارگران، که تولید و کارخانه را هم زمین میزند. این فعال صنفی افزود: گروه ماشینسازی تبریز یکی از بزرگترین کارخانههای آذربایجان واقع در منطقه صنعتی قراملک است که انواع ماشینهای صنعتی تولید میکند و مدت زمانی است که این سرمایهٔ بسیار پرارزش ملی بهبهانه “کوچکسازیِ دولت” در معرض “واگذار کردن”- یعنی خصوصیسازی- قرار گرفته است

  گیلانینژاد تاکید کرد: واگذاری صنایع، به معنای شانه خالی کردن دولت از سرمایهگذاری و برنامهریزی در طرح توسعهٔ ملیبهمنظور حمایت، گسترش و پرورش صنایعِ کلیدی است. این شانه خالی کردنها، بر الگوهای اقتصاد نولیبرالی بنا شده است و بر به وجود آوردن بسترهای لازم برای ثروتاندوزی سرمایههای خصوصی تنظیم میشود.

  وی تصریح کرد: تجربه جهانی و همینطور در کشورمان نشان داده است که بدون برنامهریزی مدون و سرمایهگذاری مستقیم و پشتیبانی دولت، ثروتهای ملیمانند ماشینسازی تبریز در روند خصوصیسازی متلاشی میشوند. گیلانینژاد ادامه داد: در وهلهٔ نخست، شرکتهای “واگذار شده”- مانند ماشینسازی تبریز- در معرض خطر خارج کردن داراییها و اموال شرکتپس از خصوصی شدن هستند. این ترفندی مرسوم برای تکهتکه کردن واحد تولیدی و به حراج گذاشتن بخشهای ارزشمند دارایی مجتمع، مانند املاک، ابزار کار و حقوق فکری آن است. آنچه در کارخانه ارج و چیت سازی تهران روی داده است

  وی با بیان اینکه اقتصاد ملی ایران اقتصاد وارداتیای است که دولت نقش برنامهریزی خود را در سطح ملی آن تعطیل کرده است؛ اظهار داشت: در این فرایند خصوصیسازی، شغلهای موجود در ماشینسازی تبریز با ماشینهای خودکاری جایگزین میشوند که در خارج از کشور ساخته میشوند. بنابراین، به غیر از فعالیتهای تجاری- مالی بهمنظور واردات ماشینهای خودکار و نصب آنها، عملاً هیچگونه ارزشافزایی و کارآفرینیچشمگیری در این واگذاری به وجود نخواهد آمد

  گیلانینژاد در پایان گفت: شگرد دیگری که زیر شعار “بهینهسازی” به قصد افزایش درجهٔ سودآوری سرمایههای خصوصی بهکار زده میشود، کمرنگ کردن تا حتی حذفِ اصول ایمنی در محیط کار است. برای نمونه، فاجعههای انسانی معدن زمستان یورت در آزادشهر و ساختمان پلاسکو، در چند ماه گذشته، به دلیل نقض آشکار یا همین حذفِ اصول ایمنی رخ دادند. هزینههای رعایت اصول ایمنی، از نگاه یک سرمایهدار، هزینههاییهستند که بهمنظور بالا بردن درجه سودآوری باید آنها را بههر طریق کاست

  شهریور نود و شش

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click