click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن “ويترين” از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  فرهنگیان: هشدار به آمران خشک مغز

  شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي فرهنگيان ايران، از تمامي معلمان سراسر کشور مي خواهد با پيوستن به اعتراضات حق طلبانه و آزاديخواهانه مردم اين جنبش حق خواهي را همراهي کنند. معلمان شجاع و آگاه ضمن اعتصاب در مدارس، کشتار، دستگيري و زندان انسان هاي شريف و رنجديده معترض به ساختار نامشروع حاکميت را محکوم مينمايند

  شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي فرهنگيان ايران، ضمن هشدار به آمران خشک مغز و لباس شخصي هاي قاتل از «ارتش، نيروهاي نظامي و انتظامي» مي خواهد با تامين امنيت جاني مردم معترض و حق طلب، از ورود لباس شخصي هاي بيهويت تماميت خواه در دانشگاه ها جلوگيري به عمل اورده و اجازه ندهند که قداره بندهاي لباس شخصي، به جان و مال مردم به ستوه آمده متعرض شوند ... ما با حاکميتي مواجه هستيم که واژگون شدن سطل زباله و سوختن بنرهاي تبليغاتي ارگان نظامي اش را تخريب سرمايه ملي مي خواند اما کشتار ، بازداشت و زخمي کردن نخبگان دانشگاهي که بزرگترين سرمايه کشور هستند ،مبارزه با اغتشاشگر سرسپرده مينامد

  نيروهاي نظامي، تفنگ تان را زمين بگذاريد و به خيل مردم حق طلب بپيونديد

  اين خيزش با کشتار و دستگيري مردم خاموش نمي شود

  هم خواني سرود برابري: جهانِ ديگري بسازيم از برابري

  دانش آموزان عزيز شما به شجاعانه ترين زبان، در انظار جهانيان درس رهايي، برابري و آزادي را فرياد زديد؛ شما در حال مقاومت در برابر يکي از بيرحم ترين دستگاههاي سرکوب تاريخ معاصر خاورميانه هستيد .. اين خيزش برابري ميخواهد و آزادي و رهايي، براي زن و براي مرد و براي همه. «سرود برابري» را هر کجا که ميتوانيد همخواني کرده و آن را تبديل به سرود مقاومت و رهايي کنيد… دانش آموزان عزيز، جوانان دهه هشتاد و نود، شجاعت شما ستودني است. ما معلمان از شما درس”شجاعت، زندگي و آزادگي” ميآموزيم

  شما به شجاعانه ترين زبان، در انظار جهانيان درس رهايي، برابري و آزادي را فرياد زديد؛ شما در حال مقاومت در برابر يکي از بيرحم ترين دستگاههاي سرکوب تاريخ معاصر خاورميانه هستيد و اين شجاعت مثال زدني و الهام بخش در تاريخ اين سرزمين و فراتر از آن در سطح منطقه ماندگار خواهد شد. و شما در حال نوشتن برگهاي زريني از تاريخ قرن بيست و يکم هستيد

  الف: با معلمان خود شرايط و اتفاقات روز را بحث و تحليل کنيد و کلاسهاي درس را تبديل به سنگر آزادي بيان، آزاديخواهي و عدالتخواهي کنيد. از اين طريق مي توانيد به ماهيت معلمان شجاع و آزاديخواه که مواضع خود را شفاف اعلام مي کنند پي ببريد و «معلمان سهميهاي»، بسيجي، ترسو و خائن به مردم را بشناسيد

  ب: اين خيزش برابري مي خواهد و آزادي و رهايي، براي زن و براي مرد و براي همه

  سرود برابري را هر کجا که مي توانيد همخواني کرده و آن را تبديل به سرود مقاومت و رهايي کنيد

   

  سرود برابري: جهانِ ديگري بسازيم از برابري

   

  جوانه مي زنم

  به رويِ زخمِ بر تنم

  فقط به حکم بودنم

  که من زنم، زنم، زنم

  چو همصدا شويم و

  پا به پايِ هم رويم و

  دست به دستِ هم دهيم و

  از ستم رها شويم

   

  جهانِ ديگري

  بسازيم از برابري

  به همدلي و خواهري

  جهانِ شاد و بهتري

  نه سنگ و سارها

  نه پايِ چوبِ دارها

  نه گريههايِ بارها

  نه ننگ و خوارها

  جهانِ ديگري

  بسازيم از برابري

  به همدلي و خواهري

  جهانِ شاد و بهتري

   

  شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي فرهنگيان

  مهر ماه هزار و چهارصد و یک خورشیدی

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click