click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن ويترين از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  به کارگران زندانی در ايران

  پيام همبستگی اساتيد دانشگاهی با کارگران زندانی در ايران

  دوستان عزيز

  روز جهانی کارگر امسال نيز در حالی فرا می رسد که شما در زندان به سر می بريد. ما می دانيم که از ميان شما کمانگرها

  جانشان را در راه دفاع از حرمت انسانی توده محروم فروشنده نيروی کار از دست داده اند و برخی از شما اسالوها، مددی ها،

  ابراهيم زاده ها، شهابی ها و ديگران با سخت ترين شرايط و به جرم دفاع ار حقوق پايه ای خود و همکارانتان اکنون ساليانی را

  در زندان سپری کرده ايد و هنوز نيز ساليان دراز ديگری را در پشت بندها برايتان تدارک ديده اند. نظام سياسی و حقوقی حاکم بر

  ايران برای بسياری ديگر نيز که به جرم تشکيل سنديکا به زندان افتاده و پس از طی مدتی از زندان آزاد شده اند، با مجازات

  اخراج از کار و قطع منبع درآمدشان شرايط طاقت فرسايی را فراهم کرده است. دولت و دستگاه قضائی و اطلاعاتی در ايران

  نشان می دهند که از هر گونه تلاش کارگر برای ايجاد تشکل مستقل خود و دفاع از زندگی خويش، به سختی انتقام خواهند گرفت

  و در اين راه نه تنها عهدنامه های بين المللی را نقض می کنند، بلکه همچنين قوانين مصوبه خود را به راحتی زير پا می گذارند.

  اين در حالی است که همان دولت و همان ارگانها و نهادهای حکومتی بيشترين امکانات را در اختيار کارفرمايان می گذارند تا با

  ايجاد تشکلهای صنفی خود لابی گری برای تأمين منافع خود را بهتر و موثرتر سازمان دهند. عدالت برای جمهوری اسلامی ايران

  فقط تا جائی معنی دارد که در سودآوری سرشار سرمايه خللی وارد نکند و به ارتقاء موقعيت اجتماعی کارگر نينجامد. عدالت

  برای جمهوری اسلامی در تعيين آن حداقلی از دستمزد است که برابر يک سوم خط فقر تعريف شده خود دولت است.

  دوستان

  ديری نخواهد پائيد تا نسيم فرحبخش انقلاب نان و آزادی که از تونس آغاز شد و مصر را فرا گرفت و اکنون کل جهان عرب و

  شمال آفريقا را دستخوش تلاطم کرده است، به ايران نيز برسد .نظامی که بر بيعدالتی اجتماعی، بر انباشت بيکران ثروت در دست

  عده ای قليل و تمرکز بيکران فقر در ميان توده ای وسيع بنا شده است، پايدار نخواهد ماند. مبارزه عليه اين بيعدالتی اجتماعی،

  مبارزه برای جهانی بهتر و انسانی، مبارزه برای آزادی واقعی بشر و نه آزادی سرمايه، اکنون به مرحله ای فرا روئيده است که

  ديگر فريب الترناتيوها و شبه انقلابات دروغين را نخواهد خورد. نويد تحقق اين جهان انسانی از هر زمان در سی سال گذشته

  نزديکتر شده است. به مبارزات رو به افزايش کارگران ويسکانسن و کارگران و توده محروم در انگلستان و فرانسه و ساير

  کشورها نگاه کنيد، اين صف رو به اعتلا را به روشنی خواهيد ديد. مطمئن باشيد که کارگران و توده محرومان جامعه ايران نيز

  دست بکار خواهند شد. زمان آزادی شما نزديک است. اميدوار باشيد و بدانيد که ما در روز جهانی کارگران به ياد شما نيز هستيم

  و شاخه ای گل سرخ را برای همبستگی با شما در دست خواهيم گرفت.

  ١- يرواند آبراهاميان، دانشگاه شهر نيويورک، آمريکا.

  ٢- کاظم علمداری، دانشگاه ايالتی کاليفرنيا، آمريکا.

  ٣- کوين اندرسن، دانشگاه کاليفرنيا - سانتا باربارا، آمريکا.

  ۴- آصف بيات، دانشگاه ايلينوی در اوربانا شامپاين، آمريکا.

  ۵- سهراب بهداد، دانشگاه دنيسون، آمريکا.

  ۶- ريچارد. جی. برنشتاين، مدرسه نوين تحقيقات اجتماعی، آمريکا.

  ٧- تيموتی برنن، دانشگاه مينسوتا، آمريکا.

  ٨- الکس کالينيکوس، کينگز کالج لندن، انگلستان.

  ٩- نوام چامسکی، ام.آی.تی ، آمريکا.

  ١٠ - سيمون کريچلی، مدرسه نوين تحقيقات اجتماعی، آمريکا.

  ١١ -حميد دباشی، دانشگاه کلمبيا، آمريکا.

  ١٢ - نانسی فريزر، مدرسه نوين تحقيقات اجتماعی، آمريکا.

  ١٣ - پيتر هالوارد، دانشگاه کينگستون، انگلستان.

  ١۴ -امير حسنپور، دانشگاه تورنتو، کانادا.

  ١۵ -جان هالووی، بی.يو.ای.پی، مکزيک.

  ١۶ - بهروز معظمی، دانشگاه لايولا در نيوارليان، آمريکا.

  ١٧ -پل ماتيک، دانشگاه ادلفی، آمريکا.

  ١٨ -هايده مغيثی، دانشگاه يورک، کانادا.

  ١٩ -فرهاد نومانی، دانشگاه آمريکايی پاريس، فرانسه.

  ٢٠ -ميثاق پارسا، کالج دارتموث، آمريکا.

  ٢١ -سعيد رهنما، دانشگاه يورک، کانادا.

  ٢٢ -مهرداد وهابی، دانشگاه پاريس هشت، فرانسه.

  ٢٣ -هلنا وورتن، دانشگاه ايلينوی در اوربانا شامپاين، آمريکا.

  ٢۴ - اسلاوی ژيژک، مدرسه آموزش عالی اروپا، سوئيس

  ٣٠ آوريل ٢٠١١ - شنبه ١٠ ارديبهشت ١٣٩٠ / اخبار روز

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click